Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

טפסים

טפסים

 טופס לתשלום בהוראת קבע דרך חשבון הבנק
 טופס לתשלום בהוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי
 טופס בקשה לבירור חיוב חריג (צריכה בלתי מוסברת שהינה 200% ומעלה מהצריכה הרגילה)
 טופס הצהרה על מספר נפשות
 טופס החלפת צרכנים בנכס
 מכתב על צריכה חריגה פרטית (כולל בקשה להפחתת חיוב בשל נזילה)
 מכתב על צריכה חריגה משותפת (כולל בקשה להפחתת חיוב בשל נזילה)
PDF_2 טופס בקשה לקבלת חשבונות מים וביוב בדואר אלקטרוני
 תנאים לקבלת שירותי פינוי
 אופן חיוב בצריכת מים משותפת בבניין משותף
וחיוב בהתקנת מדי מים דירתיים בו זמנית

 

 

 

שרות לקוחות
1800-20-20-84