Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

הנדסה

לקוחות יקרים, מי נתניה עושה רבות על מנת לייעל את תהליכי קבלת האישורים השונים לנושא היתרי בניה. בדף המוצג בפניכם מצויים כל הטפסים וההסבר המלא למילוים ולהעברתם לידי מי נתניה.

נהלי תאגיד מי נתניה לצורך אישור תכניות להיתר בניה וטופס 4 

 

רשימת דרישות והנחיות התאגיד לצורך קבלת אישור היתר בניה

 

רשימת הטפסים:

  נספח ב' - הנחיות להגשת תכנית סניטרית

  נספח ג' - הנחיות למתכנן להגשת קבצים

  נספח ד' - הוראת ביצוע להרכבת מד מים לבניה

 

  נספח ה' - קריטריונים להערכת חיוב עבור צריכת מים לעבודות בנייה ופיתוח שטח

נספח ו' - מסמכים להמצאה במסגרת הנחיות לקבלת תעודת גמר קובץ מצורף נפתח בחלון חדש

 

bul5_3 הצהרת קבלן - אופן חיוב בצריכת מים משותפת בבניין משותף וחיוב בהתקנת מדי מים דירתיים בו זמנית


  נספח ז' - אישור סילוק חובות

  נספח ח' - הצהרת מתכנן אינסטלציה

PDF_2 נספח י' - הצהרת קבלן תמ"א 38

 

 

שרות לקוחות
1800-20-20-84