Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

תשלומים ותעריפים

תעריפי המים והביוב

להלן תעריפי המים כפי שפרסמה רשות המים בהשוואה לתעריף הקודם: (לא כולל מע"מ)

תעריפים

מיום 1.3.21

מיום 1.7.21

צרכנים ביתיים

תעריף 1 - כמות מוכרת 

6.312

6.531 

תעריף 2 - כמות נוספת

11.505

11.724

עסקים, עמותות, בתי מלאכה

תעריף 1

11.505

11.724

לפירוט מלא ומחייב של כל התיקונים שהיו בהוראות הדין ראו הפירוט באתר רשות המים, בכתובת: www.water.gov.il

אופן חישוב התעריפים:

התעריף לצריכה ביתית מורכב מתעריף נמוך לכמות מוכרת ותעריף גבוה לכמות שמעל המוכרת.
הכמות המוכרת הינה: כמות מים של 3.5 מ"ק לחודש, בעד כל נפש המתגוררת ביחידת הדיור ובלבד שידווח על כך למי נתניה.

דוגמא:

תקופת צריכה: 30/10/2021- 1/9/2021

מספר ימי צריכה: 60

צריכת מים: 45 מ"ק

מספר נפשות: 4

כמות מוכרת/מעל המוכרת

כמות במ"ק

תעריף
לפני מע"מ

תשלום בש"ח

(לא כולל מע"מ)

כמות מוכרת

3.5 (כמות בסיסית)

X 2 (מס' חודשים)

X 4 (מס' נפשות)

28=

6.531

182.868

כמות מעל המוכרת

45   (סה"כ צריכה)

28-  (כמות מוכרת)

17=

11.724

199.308

סה"כ

45

382.176

 
שרות לקוחות
1800-20-20-84