Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

תוצאות הבדיקות הכימיות ברשת האספקה

בהתאם לנדרש בתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה), תשל"ד - 1974 (נוסח משולב התש"ס 2000) המים המסופקים לתושבים נבדקים לתכולת מתכות, עכירות ופלואוריד. הבדיקות מבוצעות על ידי דוגם מוסמך מטעם התאגיד בחלק מנקודות הדיגום הפרושות ברשת אספקת המים בנתניה, על פי תוכנית דיגום שקבע משרד הבריאות ובפיקוחו.
PDF_2 בדיקות כימיות ינואר 2018

PDF_2 בדיקות כימיות ינואר 2018

PDF_2 בדיקות כימיות אפריל 2018
PDF_2 בדיקות כימיות אפריל 2018
PDF_2 בדיקות כימיות אפריל 2018
PDF_2 בדיקות כימיות יוני 2018
PDF_2 בדיקות כימיות יולי 2018
PDF_2 בדיקות כימיות אוקטובר 2018
PDF_2 בדיקות כימיות דצמבר 2018
bul3_1 בדיקות כימיות ינואר 2017
bul3_1 בדיקות כימיות פבר' 2017
bul3_1 בדיקות כימיות מרץ 2017
bul3_1 בדיקות כימיות אפר' 2017

bul3_1 בדיקות כימיות מאי 2017

bul3_1 בדיקות כימיות יוני 2017
bul3_1 בדיקות כימיות יולי 2017
bul3_1 בדיקות כימיות אוג' 2017
     בדיקות כימיות ינואר 2016
  bul3_1   בדיקות כימיות מרץ 2016
  bul3_1   בדיקות כימיות מאי 2016
  bul3_1   בדיקות כימיות יולי 2016
  bul3_1   בדיקות כימיות אוג' 2016
  bul3_1   בדיקות כימיות אוק' 2016
     בדיקות כימיות ינואר 2015
     בדיקות כימיות פברואר 2015
     בדיקות כימיות מרץ 2015

     בדיקות כימיות מאי 2015

     בדיקות כימיות יוני 2015
     בדיקות כימיות יולי 2015

     בדיקות כימיות אוג' 2015

     בדיקות כימיות אוק' 2015
     בדיקות כימיות נוב' 2015
    בדיקות כימיות דצמ' 2015
 

בדיקות כימיות ינואר 2014

  בדיקות כימיות פברואר 2014
  בדיקות כימיות מרץ 2014
  בדיקות כימיות אפריל 2014
  בדיקות כימיות מאי 2014
 

בדיקות כימיות יוני 2014

  בדיקות כימיות יולי 2014
 

בדיקות כימיות אוגוסט 2014

  בדיקות כימיות ספטמבר 2014
  בדיקות כימיות דצמבר 2014

 

 דו"ח מסכם לשנת 2012

דו"ח מסכם לשנת 2011

דו"ח מסכם לשנת 2010
שרות לקוחות
1800-20-20-84