Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

חובות עבר לאוכלוסיה מוגנת


בהתאם לחוזר מנהל רשות המים מיום 31.3.2015, הרינו לעדכן, כי ככל שיוסדר יתרת החוב שהצטברה בחשבונן עד לא יאוחר מיום 31.7.2015, יהיה באפשרות בעל החוב, לשלם את קרן החוב, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בלבד, ללא תוספת ריבית פיגורים. כמו כן, תנתן אפשרות להסדיר את החוב בהסדר תשלומים. לפירוט מלא ונתונים נוספים הקלק כאן

שרות לקוחות
1800-20-20-84