Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

חדשות

מעדכנים וחוסכים

כללים חדשים לעדכון מספר הנפשות המתגוררות בנכס לפרטים נוספים הקליקו כאן


רשות המים, האחראית על תעריפי המים, קבעה כללים חדשים לעדכון מספר הנפשות בנכס.

להסבר מפורט בנושא הקליקו כאן.


בהתאם להוראות כללי המים (קביעת כמות מוכרת), תשע"ו-2016 יחול שינוי באופן איסוף המידע על מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור לצורך קביעת כמות מוכרת ליחידת הדיור. על פי הכללים החדשים, יעודכן מספר הנפשות בהתאם לרישום במינהל האוכלוסין של משרד הפנים.


לידיעתכם: באפשרותו של צרכן לפנות בכל עת לחברה ולבקש לשנות את מספר הנפשות המוכר.
בקשה כאמור תוגש בכתב, באמצעות דואר, פקסימליה או דוא"ל, ויצורפו לה טופס דיווח, הנמצא באתר האינטרנט של החברה וכל האסמכתאות התומכות בבקשה. הסבר בדבר אופן עדכון מספר הנפשות המוכר מופיע על גבי חשבון המים ובאתר האינטרנט של מי נתניה תחת מידע לתושב.

 

להורדת טופס לעדכון מספר הנפשות בנכס הקליקו כאןחזרה לדף חדשות >>
שרות לקוחות
1800-20-20-84