Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

פרויקטים

פרויקטים

106.jpg
01/06/2020 11:26:00

מכון טיהור שפכים נתניה

מט"ש נתניה מטפל בשפכי העיר נתניה ובשפכים של ישובים סמוכים. סה"כ מטופלים בשנה – 14 מיליון מ"ק. המט"ש מתאים לספיקות החזויות לשנת היעד 2025 (73,000 מק"י) ועומד בדרישות החדשות לטיפול שלישוני (באוגוסט 2011).

105.jpg
01/01/2020 11:25:00

תחנת שאיבה בית יצחק

104.jpg
01/01/2020 11:22:00

תחנת שאיבה סירונית

תחנת שאיבה סירונית מספקת מענה למרכז העיר. אחד הפרוייקטים ההנדסיים המורכבים שביצעה מי נתניה. כדי להתמודד עם בעיית מי תהום, נבנה חדר תחנה אטום במשקל 100 טון והוטמן אל תוך הקרקע.

103.jpg
01/06/2020 09:53:00

קו סניקה מת"ש אביר ושדרוג קווי ביוב באזוה"ת ספיר

עבודות הנחת קו סניקה מת"ש אביר ושדרוג קוויח ביוב באזוה"ת אביר בעלות של 24,000,000 ₪. במסגרת הפרוייקט, הונח קו סניקה חדש שיחליף את הקו הישן ויספק גיבוי ומענה ל - 2,500 מק"ש (כולל שטחים נוספים שיסופחו לנתניה).

87.jpg
01/01/2020 08:40:00

קידוח להחדרת קו מים בין הרחובות גבע ליוספטל

63.jpg
01/06/2020 17:47:00

הנחת קו ביוב בשכונת נווה איתמר

שרות לקוחות
1800-20-20-84