Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

טפסים

טפסים

 טופס לתשלום בהוראת קבע דרך חשבון הבנק
 טופס לתשלום בהוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי
 טופס בקשה לבירור חיוב חריג (צריכה בלתי מוסברת שהינה 200% ומעלה מהצריכה הרגילה)
 טופס הצהרה על מספר נפשות
 טופס החלפת צרכנים בנכס
 מכתב על צריכה חריגה פרטית (כולל בקשה להפחתת חיוב בשל נזילה)
 מכתב על צריכה חריגה משותפת (כולל בקשה להפחתת חיוב בשל נזילה)
 תנאים לקבלת שירותי פינוי
 אופן חיוב בצריכת מים משותפת בבניין משותף
וחיוב בהתקנת מדי מים דירתיים בו זמנית

 

 

 

שרות לקוחות
1800-20-20-84