Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

פרויקטים

פרויקטים

106.jpg
14/01/2016 11:26:00

מכון טיהור שפכים נתניה

מט"ש נתניה מטפל בשפכי העיר נתניה ובשפכים של ישובים סמוכים. סה"כ מטופלים בשנה – 14 מיליון מ"ק. המט"ש מתאים לספיקות החזויות לשנת היעד 2025 (73,000 מק"י) ועומד בדרישות החדשות לטיפול שלישוני (באוגוסט 2011).

105.jpg
14/01/2016 11:25:00

תחנת שאיבה בית יצחק

104.jpg
01/01/2018 11:22:00

תחנת שאיבה סירונית

תחנת שאיבה סירונית מספקת מענה למרכז העיר. אחד הפרוייקטים ההנדסיים המורכבים שביצעה מי נתניה. כדי להתמודד עם בעיית מי תהום, נבנה חדר תחנה אטום במשקל 100 טון והוטמן אל תוך הקרקע.

103.jpg
01/01/2018 09:53:00

קו סניקה מת"ש אביר ושדרוג קווי ביוב באזוה"ת ספיר

חברת מי נתניה, החלה בעבודות הנחת קו סניקה מת"ש אביר ושדרוג קוויח ביוב באזוה"ת אביר בעלות של 24,000,000 ₪. במסגרת הפרוייקט, יונח קו סניקה חדש שיחליף את הקו הישן ויספק גיבוי ומענה ל - 2,500 מק"ש (כולל שטחים נוספים שיסופחו לנתניה).

63.jpg
01/02/2018 17:47:00

הנחת קו ביוב בשכונת נווה איתמר

62.jpg
01/02/2018 17:46:00

הנחת קו מים ברחוב הכדר

56.JPG
01/02/2018 12:02:00

חופרים וסוללים, מחדשים את תשתיות המים

'מי נתניה' ממשיכה לשדרג את תשתית הביוב ברחבי העיר בעלות של מיליוני שקלים

7.jpg
01/02/2018 15:46:00

שדרוג והרחבת המכון לטיהור בשפכים

שרות לקוחות
1800-20-20-84